Užitočné odkazy (linky)

  • https://katasterportal.sk
    (tu získate bezplatne informácie o svojom pozemku - o výmere, o čísle listu vlastníctva, o vlastníkoch, o ťarchách, o umiestnení pozemku a ďalšie informácie o stave prebiehajúceho katastrálneho konania)
  • https://katasternehnutelnosti.sk
    (tu získate všetky informácie o katastri nehnuteľnosti)
  • https://www.skgeodesy.sk
    (tu nájdete METAÚDAJOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM SGI KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ÚGKK SR - katastrálne mapy na podklade ortofoto snímok, topografickej a cestnej mapy, aj so súpisnými a orientačnými číslami stavieb