Vítajte na stránkach firmy

Geodetické služby Trnava Hlohovec Piešťany Galanta 

                                Pezinok Senec Bratislava

Ponúkame Vám geodetické práce v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Pezinok, Galanta, Senec a Bratislava.

V rámci prác je bezplatné poradenstvo v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností.

 

ZAMERANIE  (t.j. zobrazenie reality terénu do mapy)

1. GEOMETRICKÉ  PLÁNY  na:

 •  na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia (pri kolaudácii stavby + zameranie adresného bodu budovy)
 •  na zameranie rozostavanej stavby (pre potreby poskytnutia hypotekárneho úveru)
 •  na oddelenie/rozdelenie pozemku (pri oddelení časti pozemku, prípadne odňatí časti pozemku z pôdneho fondu)
 •  na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti (pri nesúlade právneho a užívacieho stavu KN)
 •  na zriadenie vecného bremena (pri vyznačení práva prejazdu cez pozemok, práva uloženia inžinierskych sietí)


2. POLOHOPISNÉ  A  VÝŠKOPISNÉ  PLÁNY

 • Polohopis + výškopis  (predprojektové zameranie terénu pre  potreby projektu Vašej stavby u projektanta a pri osadení stavby na pozemok)
 • Účelové mapy  (špecifické zmapovanie záujmového územia  - GPS technológiou-  pre vyhotovenie rôznych digitálnych máp podľa požiadaviek klienta)
 • Porealizačné zameranie rodinného domu - vklad do TMM "technickej mapy mesta"  (zameranie domu a všetkých prípojok inžinierských sietí ku kolaudácii stavby) - Pozn.: vyhotovuje sa obvykle iba ak sa budova nachádza v meste, nie v obci a ak to vyžaduje stavebný úrad v danom meste.
 • Porealizačné zameranie inžinierských sietí - plyn, voda, kanalizácia, elektrina , telekomunikačné káble,...  (pre potreby kolaudácie inžinierskych sietí)                                                                                                                                    Spracovanie zamerania distribučných plynovodov a plynových prípojok v programe TePlyn.                                                                                                                                                                                                                                                         

3.  OSTATNÉ  práce

 • Určenie  adresného bodu  polohy budovy v priestorových súradniciach B, L, H ( platí od 1.7.2015 ) ku kolaudácii budovy. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova.

 

VYTÝČENIE   ( t.j. prenesenie z mapy do reality terénu)

 •  hraníc pozemku (pri nevyznačených hraniciach pozemku v teréne)
 •  stavby ( osadenie stavby pred zahájením stavebných prác)
 •  priebehu inžinierských sietí (plyn,elektrina,telekomunikačné káble, ...)
 •  nadmorských výšok